Zhongguo li dai hui hua : Gu gong bo wu yuan cang hua ji. vol. I, Dong Jin, Sui, Tang, Wu dai bu fen. Gu gong bo wu yuan.

Zhongguo li dai hui hua : Gu gong bo wu yuan cang hua ji. vol. I, Dong Jin, Sui, Tang, Wu dai bu fen

Beijing: Ren min mei shu chu ban she, 1978. Hardcover. Very Good / Fair. Item #63091

Cloth.

Price: $300.00 save 10% $270.00

See all items in Art
See all items by