Zhongguo li dai hui hua : Gu gong bo wu yuan cang hua ji. vol. VI, Ming dai bu fen (2). Gu gong bo wu yuan.

Zhongguo li dai hui hua : Gu gong bo wu yuan cang hua ji. vol. VI, Ming dai bu fen (2)

Beijing: Ren min mei shu chu ban she, 1989. Hardcover. Very Good / Very Good. Item #63094
ISBN: 7102004400

Cloth, with slipcase.

Price: $300.00 save 10% $270.00

See all items in Art
See all items by