Zhongguo li dai hui hua : Gu gong bo wu yuan cang hua ji. vol. VII, Qing dai bu fen (1). Gu gong bo wu yuan.

Zhongguo li dai hui hua : Gu gong bo wu yuan cang hua ji. vol. VII, Qing dai bu fen (1)

Beijing: Ren min mei shu chu ban she, 1991. Hardcover. Very Good / Very Good. Item #63095
ISBN: 7102003862

Cloth, with slipcase.

Price: $300.00 save 10% $270.00

See all items in Art
See all items by